04/28/2017

slemons

photo of Oklahoma Farm Bureau agent Shane Lemons